Python、Rでコルモゴロフ・スミルノフ検定Kolmogorov–Smirnov test on Python, R

コルモゴロフ・スミルノフ検定

  • Kolmogorov-Smirnov検定
  • 母集団に正規性があるかどうかをサンプルデータから調べたい時に利用する検定

Python

GitHub: https://github.com/Gin04gh/samples_py/blob/master/Kolmogorov-SmirnovTest.ipynb

R

GitHub: https://github.com/Gin04gh/samples_r/blob/master/Kolmogorov-SmirnovTest.ipynb