PythonでADF検定ADF Test on Python

拡張ディッキー-フラー検定

Python(StatsModels)

GitHub: https://github.com/Gin04gh/samples_py/blob/master/ADFTest_StatsModels.ipynb